Klubb6-se.com: Avtal om användarvillkor

Senast uppdaterad: November 2023.

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL, KLICKA INTE PÅ KNAPPEN ”REGISTRERA DIG”, EFTERSOM DU GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ÄR BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL OAVSETT OM DU GÖR DET ELLER INTE. REGISTRERA ELLER KÖP EN TJÄNST. Villkoren i detta avtal kan ändras av klubb6-se.com (nedan kallad ”webbplatsen”) när som helst, i allmänhet med meddelande till dig, vilket meddelande härmed tas emot efter vår placering av den aktuella versionen av detta avtal på webbplatsen / på vår webbplats. UPPDATERING AV APPLIKATIONEN MED DEN AKTUELLA 
VERSIONEN AV DETTA AVTAL.

Villkor och bestämmelser

 1. Behörighet. Genom att registrera dig på Webbplatsen intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal. Medlemskap i Tjänsten och registrering på webbplatsen är ogiltig där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att du har rätt, makt och kapacitet att ingå detta avtal och att följa alla villkor och bestämmelser i detta avtal. All information som lämnas under registreringen MÅSTE vara korrekt, sanningsenlig och fullständig i alla avseenden. I synnerhet när du använder ett kredit- eller betalkort MÅSTE kortinnehavarens namn matcha det namn som används vid registrering på webbplatsen, såvida du inte anger ett giltigt och verifierbart skäl till varför det är annorlunda. Om den angivna identiteten är felaktig eller ofullständig kommer kontot att blockeras tills identitetsverifieringen har slutförts på ett tillfredsställande sätt. Du får inte tillåta andra att använda ditt medlemskap, och du får inte heller tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet. Du måste hålla ditt lösenord och all kontoinformation privat och konfidentiell, eftersom du är ansvarig för att använda tjänsterna från ditt konto och alla andra aktiviteter som sker med ditt konto. Alla transaktioner på ditt konto kommer att vara giltiga om ditt användarnamn och lösenord har angetts korrekt.
 2. Giltighetstid. Detta avtal förblir i full kraft och verkan så länge du använder webbplatsen och/eller är medlem på webbplatsen. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst och av vilken anledning som helst, med verkan från mottagandet av ditt skriftliga meddelande om uppsägning från webbplatsens supportpersonal via online support eller e-post.
 3. sajten kan säga upp ditt medlemskap av vilken anledning som helst, med eller utan förklaring, med verkan från och med att ett meddelande skickas till den e-postadress du angav vid registreringen eller någon annan e-postadress som du har angett till sajten. I händelse av uppsägning av avtalet av webbplatsen utan orsak, kommer du att få en proportionell återbetalning av alla betalda avgifter som webbplatsen har fått från dig. Om ditt medlemskap på webbplatsen avslutas på grund av brott mot detta avtal eller på din begäran, har du inte rätt till, och webbplatsen är inte ansvarig gentemot dig för, återbetalning av oanvända avgifter för användning av webbplatsen. eller dess ytterligare tjänster. Oanvända krediter (exklusive prenumerationskrediter) upphör att gälla 90 dagar efter inköpsdatumet. Oanvända prenumerationskrediter förfaller i slutet av den månatliga prenumerationsperioden och överförs inte till nästa prenumerationsperiod. Oavsett om ditt medlemskap avslutas kommer detta avtal att förbli i full kraft och verkan.
 4. Icke-kommersiell användning av medlemmar. Webbplatsen är endast avsedd för enskilda medlemmars personliga bruk och får inte användas för något kommersiellt ändamål. Organisationer, företag, verksamheter och/eller andra personer får inte bli medlemmar och får inte använda tjänsten eller webbplatsen/applikationen för något ändamål. Olaglig och/eller obehörig användning av webbplatsen/applikationen, inklusive insamling av medlemmars användarnamn och/eller e-postadresser på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post och obehörigt skapande av eller länkning till webbplatsen/applikationen, kommer att undersökas och lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande, kan komma att vidtas. Du bekräftar, utfäster och garanterar härmed att du inte kommer att skapa några databaser, webbplatser, applikationer, programvara, enheter eller tjänster som konkurrerar med webbplatsen. Du intygar och garanterar vidare att du inte kommer att använda webbplatsen/applikationen för kommersiella ändamål och/eller skicka eller ta emot pengar via webbplatsen/applikationen och/eller skapa konton med falska användarnamn. Du intygar och garanterar vidare att du inte kommer att få betalt för din användning av webbplatsen/applikationen och de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen/applikationen. Sådan aktivitet kommer att utredas, ditt medlemskap kan avslutas och lämpliga rättsliga åtgärder kan vidtas, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och rättsliga påföljder.
 5. Äganderätt till innehåll. webbplatsen äger licenser eller behåller på annat sätt alla immateriella rättigheter till webbplatsen/applikationen och tjänsten. Dessa rättigheter omfattar, men är inte begränsade till, databasrättigheter, upphovsrätt, designrättigheter (registrerade eller oregistrerade), patent, varumärken (registrerade eller oregistrerade) och andra liknande rättigheter oavsett var i världen de finns, samt rätten att använda dem för att försvara Webbplatsen och dess licensgivare. Med undantag för sådan information som är allmänt tillgänglig eller som du har fått skriftligt tillstånd för, får du inte kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, reproducera, visa eller sälja någon sådan konfidentiell information.

Innehåll som publiceras på webbplatsen:

 • Du förstår och samtycker till att webbplatsen efter eget gottfinnande kan granska och ta bort innehåll, meddelanden, fotografier, videor, ljud- och videosamtal eller profiler (gemensamt ”innehåll”) som enligt webbplatsens enda åsikt bryter mot detta avtal eller som kan vara stötande, olagligt eller som kan kränka andra medlemmars eller någon tredje parts rättigheter, skada eller hota deras säkerhet.
 • Du är ensam ansvarig för Innehåll som du publicerar eller visar (”Publicera”) via Webbplatsen/Applikationen eller överför till andra Medlemmar.
 • Genom att posta innehåll till något offentligt tillgängligt område på webbplatsen/applikationen beviljar, representerar och garanterar du automatiskt att du har rätt att bevilja webbplatsen en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, fullt betald, världsomspännande licens att använda, kopiera och utföra. att visa och distribuera sådan information och sådant innehåll, och att förbereda härledda verk eller införliva sådan information och sådant innehåll i andra verk, och att bevilja och godkänna underlicenser av det föregående.
 • Följande är en icke uttömmande lista över innehåll som är olagligt eller förbjudet på webbplatsen/appen. webbplatsen förbehåller sig rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder efter eget gottfinnande mot alla som bryter mot denna bestämmelse, inklusive, men inte begränsat till, att ta bort det kränkande meddelandet från tjänsten och avsluta medlemskapet för sådana överträdare. 

Förbjudet innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som:

 • är uppenbart stötande för online-gemenskapen, såsom innehåll som främjar rasism, trångsynthet, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ;
 • trakasserar eller förespråkar trakasserier av en annan person;
 • involverar sändning av ”skräppost”, oönskad bulkpost eller ”spam”.
 • främjar information som du vet är ärekränkande, falsk, vilseledande eller främjar olaglig aktivitet eller beteende som är stötande, hotfullt, obscent, ärekränkande eller förtalande;
 • främjar olaglig eller obehörig kopiering av andras upphovsrättsskyddade verk, såsom att tillhandahålla piratkopierade datorprogram eller länkar till dem, tillhandahålla information för att kringgå tillverkarinstallerade upphovsrättsskyddade enheter, eller tillhandahålla piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler;
 • innehåller sidor med begränsad åtkomst eller åtkomst endast med lösenord eller dolda sidor eller bilder (sådana som inte är länkade till eller associerade med en annan tillgänglig sida);
 • offentligt visar olämpligt innehåll eller material (t.ex. nakenhet, bestialitet, pornografi, våldsskildringar eller brottslig verksamhet);
 • tillhandahåller material som utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt eller begär personlig information från personer under 18 år;
 • tillhandahåller instruktionsinformation om olagliga aktiviteter som att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränka privatlivet eller tillhandahålla eller skapa datorvirus;
 • begär lösenord eller personlig information för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare;
 • bedriver kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsen, t.ex. tävlingar, lotterier, byteshandel, reklam och pyramidspel.
 • Du måste använda tjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
 • Du får inte inkludera några telefonnummer, postadresser, namn, webbadresser eller e-postadresser i din profil. Du får inte inkludera några webbadresser, e-postadresser eller telefon- och faxnummer i din korrespondens med andra medlemmar.
 • Du får inte ägna dig åt reklam eller uppmana andra medlemmar att köpa eller sälja produkter eller tjänster via tjänsten. Du får inte skicka kedjebrev eller oönskad e-post till andra deltagare. Även om webbplatsen inte kan övervaka medlemmarnas beteende utanför webbplatsen/applikationen, är det också ett brott mot dessa regler att använda information som erhållits från tjänsten för att trakassera, missbruka eller skada en annan person eller att kontakta dem. att annonsera, begära eller sälja till någon medlem utan deras föregående uttryckliga samtycke.
 • Du får inte samla in data från webbplatsen från antingen auktoriserade eller obehöriga områden med automatiska medel (robotar, spindlar, skrapor eller liknande medel), skapa falska användarkonton, anonyma proxyservrar eller liknande åtgärder eller kringgå alla tekniska medel. åtgärder för att förhindra förbjudna aktiviteter på webbplatsen. Du får inte samla in data från auktoriserade områden på webbplatsen på något annat sätt, inklusive manuell datainsamling.
 • Din kommunikation via Webbplatsen/Applikationen kan komma att spelas in för att säkerställa kvaliteten på den tillhandahållna Tjänsten.
 • Webbplatsen förbehåller sig rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder efter eget gottfinnande mot alla som bryter mot detta avsnitt, inklusive, men inte begränsat till, att ta bort den kränkande kommunikationen från tjänsten och avsluta medlemskapet för sådana överträdare.

Policy och integritet

 1. Samregistrering . Genom att bli medlem samtycker du till att du kan vara registrerad på webbplatser/applikationer som tillhör webbplatsens partner. Genom att använda deras tjänster samtycker du till användarvillkoren, sekretesspolicyn och andra policyer som publiceras på deras webbplatser / applikationer.
 2. Policy för upphovsrätt. Du får inte publicera, distribuera eller på något sätt reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan konfidentiell information utan att först inhämta skriftligt medgivande från ägaren av sådana äganderätter. Utan att begränsa det föregående, om du anser att ditt arbete har kopierats och publicerats på tjänsten på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, ska du förse webbplatsens upphovsrättsagent med följande information: en elektronisk eller fysisk signatur från en person som är behörig att agera. på uppdrag av upphovsrättsägaren; en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du anser har kränkts; en beskrivning av var på webbplatsen / applikationen det material som du anser bryter mot sådana upphovsrätt är beläget
 3. Deltagarnas kommunikation. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra medlemmar på webbplatsen. webbplatsen förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra medlemmar. Webbplatsen tar inte heller något ansvar för förväntningar, löften eller sanningshalten i någon deltagares information.
 4. Samtal och textmeddelanden. Genom att ange dina telefonnummer bekräftar du att dessa nummer tillhör dig, och du samtycker uttryckligen till att ta emot textmeddelanden från webbplatsen som inte är marknadsföring och marknadsföring till de telefonnummer du anger. Användning av webbplatsen/applikationen och/eller tjänsten omfattas också av webbplatsens sekretesspolicy och andra policyer som är tillgängliga för dig.
 5. Friskrivningsklausul: Webbplatsen tillhandahåller tjänsten i befintligt skick och inga garantier av något slag, uttryckliga, underförstådda eller lagliga, i någon kommunikation med eller om tjänsten. webbplatsen frånsäger sig specifikt alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom garanterar webbplatsen INTE att användningen av tjänsten kommer att vara säker, obegränsad, alltid tillgänglig eller garanterar att tjänsten kommer att vara säker, obegränsad, alltid tillgänglig eller WIPERFUL. eller att tjänsten kommer att uppfylla dina krav eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras. webbplatsen är inte ansvarig och tillhandahåller inte någon garanti för anslutning eller åtkomlighet. Även om varje deltagare måste godkänna Avtalet, kan Webbplatsen inte garantera att varje deltagare är minst den erforderliga minimiåldern, och inte heller accepterar Webbplatsen ansvar eller ansvar för något innehåll, kommunikation eller annan användning av eller tillgång till Tjänsten av personer under 18 år i strid med detta Avtal. av 18 år. Dessutom är det möjligt att andra medlemmar eller användare (inklusive obehöriga användare eller ”hackare”) kan publicera eller överföra stötande eller oanständigt material via Tjänsten, och att du oavsiktligt kan utsättas för sådant stötande eller oanständigt material. Andra parter kan också erhålla personlig information om dig som ett resultat av din användning av Tjänsten. Dessa andra parter kan använda din information för andra ändamål än dina avsikter. Webbplatsen är inte ansvarig för användningen av någon personlig information som du avslöjar på Tjänsten. Välj noggrant vilken typ av information du publicerar på Tjänsten eller delar med andra. Vi kan inte garantera att en viss medlem använder sin profil personligen, men vi gör vårt bästa för att blockera sådant beteende. webbplatsen är INTE ANSVARIG, OAVSETT HANDLINGSFORM, FÖR HANDLINGAR ELLER INAKTIONER AV ANDRA DELTAGARE ELLER ANVÄNDARE (INKLUSIVE OAVSIKTIGA ANVÄNDARE), oavsett om sådana handlingar eller inaktioner inträffar under användning av Tjänsten eller på annat sätt. Webbplatsen ansvarar inte för felaktigt eller inkorrekt innehåll som publiceras på webbplatsen/applikationen eller i samband med tjänsten, oavsett om det orsakas av användare av webbplatsen/applikationen, medlemmar eller någon utrustning eller programvara som är associerad med eller används i tjänsten. Tjänsten. webbplatsen är inte ansvarig för beteendet, online eller offline, hos någon användare av webbplatsen/applikationen eller deltagare i tjänsten. webbplatsen är inte ansvarig för fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, fel på kommunikationslinje, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändring av kommunikation från användare eller deltagare. webbplatsen är inte ansvarig för eventuella problem eller tekniska fel i något telefonnät eller linjer, dator online-system, servrar eller leverantörer, dator eller annan utrustning. webbplatsen är inte ansvarig för eventuella fel eller tekniska fel i något telefonnät eller linjer, dator online-system, servrar eller leverantörer, eller obehörig åtkomst till eller ändring av kommunikation från användare eller deltagare. Webbplatsen ska under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust eller skada, inklusive personskada eller dödsfall, som uppstår på grund av någons användning av webbplatsen/applikationen eller tjänsten,
 6. Leverantörer. Webbplatsen kan köpa tjänster från olika tredje parter och anslutna marknadsföringspartners (kollektivt ”leverantörer”) för att tillhandahålla tjänsten. Leverantörer är oberoende entreprenörer och är inte agenter eller anställda på webbplatsen. Webbplatsen ska inte hållas ansvarig för avsiktliga eller försumliga handlingar och/eller försummelser från någon leverantör eller någon av dess respektive anställda, agenter, tjänare eller representanter, inklusive men inte begränsat till deras underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten eller delvis eller felaktig tillhandahållande av tjänsten. I enlighet med villkoren i dess avtal med sina leverantörer är webbplatsen förbjuden att tillhandahålla kontaktinformation för leverantörerna.

Tjänsterna som tillhandahålls av leverantörerna inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • Leverantörer tillhandahåller fullständig, korrekt och laglig information som är nödvändig för att medlemmar ska kunna registrera sig på webbplatsen före deras registrering i enlighet med villkoren i avtalet.
 • Varje leverantör kan tillhandahålla översättningstjänster till registrerade deltagare och har tillgång till all korrespondens från sådana deltagare.
 • Leverantörerna ska tillhandahålla ytterligare tjänster i enlighet med villkoren i avtalet med webbplatsen.
 • Alla ytterligare tjänster som begärs av medlemmar på webbplatsen och som ligger inom ramen för leverantörens verksamhet men som inte definieras av villkoren i webbplatsens avtal med leverantören kan hanteras av leverantörerna men tillhandahålls inte automatiskt.
 • sajten tar inget ansvar för kvaliteten på eventuella ytterligare tjänster som tillhandahålls av leverantörerna. Webbplatsen/Applikationen och Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och webbplatsen frånsäger sig uttryckligen alla garantier om lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. webbplatsen kan inte garantera och lovar inte några specifika resultat från användningen av Webbplatsen/Applikationen och/eller Tjänsten.

Viktiga förutsättningar

 1. Medlemmar. Webbplatsen påverkar inte förhållandet mellan medlemmar på Webbplatsen/Applikationen. Medlemmar kan när som helst avsluta sitt medlemskap på webbplatsen. 
 2. Medlemmar får endast ha ett konto (medlemskap) på tjänsten. Flera konton kommer att blockeras.
 1. Begränsning av ansvar. Förutom i jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade, kommer webbplatsen under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för indirekta, följdmässiga, exemplifierande, straffrättsliga, tillfälliga, speciella eller exemplifierande skador, inklusive även förlorad vinst, som uppstår till följd av din användning av webbplatsen. / applikation eller tjänst, samt skador för förlust av datum, förlust av program, kostnad för att köpa ersättningstjänster eller avbrott i tjänster, även om webbplatsen känner till eller har informerats om möjligheten till sådana skador. Webbplatsen ansvarar inte för några aktiviteter utanför ramen för våra Tjänster (inklusive, men inte begränsat till, kostnader i samband med resor, frakt, möten etc.). Dessa kostnader är ditt eget ansvar. Oaktat eventuella bestämmelser om motsatsen häri, kommer Webbplatsens ansvar gentemot dig av någon anledning och oavsett form av åtgärd alltid att begränsas till det belopp som du betalat till Webbplatsen för Tjänsten under medlemskapsperioden.
 2. Skadeståndsskyldighet. Du samtycker till att hålla webbplatsen, dess dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, ombud och andra partner och anställda skadeslösa från alla förluster, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från tredje part på grund av eller till följd av din användning av tjänsten i strid med detta avtal och/eller alla påståenden om att innehåll som du skickar till webbplatsen eller överför till webbplatsen/applikationen gör intrång eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt, varumärke, upphovsrättslagen eller andra lagar eller förordningar. Denna skadeslöshet ska gälla utan hänsyn till försumlighet hos någon part, inklusive någon skadeslös person.
 3. Övrigt. Detta Avtal, som accepteras vid användning av Webbplatsen/Applikationen och bekräftas ytterligare vid anslutning till Tjänsten, innehåller hela Avtalet mellan dig och Webbplatsen avseende din användning av Webbplatsen/Applikationen och/eller Tjänsten. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses ogiltig, kommer återstoden av detta Avtal att fortsätta i full kraft och effekt.

Tillämplig lag och tvistlösning

 • För att lösa ett klagomål angående Tjänsten eller Webbplatsen måste du kontakta Support på [email protected] och kontakta oss.
 • Om tillämpningen av artikeln inte resulterar i en vänskaplig lösning efter att ett klagomål har lämnats in, gäller följande bestämmelser.
 • Resultatet av alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur och/eller är relaterade till ingående, tolkning eller fullgörande av detta avtal, eller till dess brott, uppsägning eller ogiltighet, som inte kan lösas på grundval av artikeln, ska slutligen lösas genom skiljedom.
 • Parterna skall inställa sig inför en skiljedomstol, vars handläggning skall ske i enlighet med de förfaranderegler som fastställs av skiljedomstolen.
 • Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman.
 • De tillämpliga rättsliga reglerna skall vara de som gäller enligt internationell handelsrätt, men parterna kan komma överens om att tvisten skall lösas enligt de regler som gäller för varje rimlig och rättvis person enligt internationell handelsrätt, om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal. De skyddsnormer som erbjuds genom europeisk konsumentlagstiftning ska gälla under alla omständigheter.

Övrigt

 • Om inte annat särskilt avtalats skriftligen utgör informationen på betalningssidan och detta Användaravtal hela avtalet mellan oss och dig avseende denna Webbplats och din användning av Tjänsten.
 • Registrering och abonnemang är individualiserade. Du får inte överföra eller tilldela ansvaret för registrering och prenumeration.
 • Vi har rätt att auktorisera tredje part och ombud att tillhandahålla Tjänsten, delar av eller hela Tjänsten, förutsatt att det inte medför några negativa konsekvenser för dig.
 • Om enskilda bestämmelser i detta Användaravtal eller kontrakt blir ogiltiga eller ofullständiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna i Användaravtalet eller kontraktet förbli opåverkade. De relevanta klausulerna och bestämmelserna styrs av lagstadgade bestämmelser tills de läggs till i avtalet och styrs av tillämpliga rättsliga bestämmelser.
 • Utformningen, giltigheten och effektiviteten av detta Användaravtal styrs i alla avseenden av internationell handelsrätt, för dig som konsument, inklusive konsumentskyddslagar. Du samtycker till att eventuella tvister som uppstår enligt detta Användaravtal omfattas av ovanstående tvistlösningsbestämmelse till dess att de avgörs enligt tvingande lag.

Kontakter

Vänligen skicka all korrespondens angående din prenumeration och användning av Tjänsten till [email protected].